CEJJES Co-Founders & Trustees

  • Dr. Edmund W. Gordon
  • Dr. Susan G. Gordon
  • Dr. Edmund T. Gordon
  • Christopher Gordon
  • Dr. Jessica Gordon Nembhard
  • Johanna Gordon
  • C. Ian White